Provoz mateřské školy

Všechny třídy mateřské školy se nacházejí ve stejné budově a mateřská škola má jeden hlavní vchod hlídaný karovým systémem. Do budovy se lze dostat pouze prostřednictvím „vzdáleného otvírání“ zaměstnanci mateřské školy. Je tedy nutné zvonit na zvonek své třídy.

Provoz MŠ:   06.30 – 17.00 hod
Ranní příchod dětí:   06.30 – 08.00 hod
Odchod dětí po obědě:   12.15 – 13.00 hod
Odpolední vyzvedávání dětí:   15.00 – 17.00 hod

Jiný čas příchodu do mateřské školy či vyzvednutí dítěte je nutné domluvit s paní učitelkou na třídě a hlásit dopředu. Mateřská škola má 3 běžné třídy. Maximální kapacita mateřské školy je 72 dětí. Strava pro děti je zajištěná prostřednictvím dovozu firmou Aramark Services, s.r.o..

Vybavení mateřské školy

Mateřská škola se nachází v centru města Ostravy na ul. Poděbradova. Jedná se o památkově chráněnou budovu. Díky dispozicím budovy jsme rodinnou školkou, kde se děti společně potkávají a tráví spolu čas.

V budově jsou celkem 3 třídy, šatny, sociální vybavení, tělocvična, lehárna, keramická dílna, dílnička pro práci se dřevem, infrasauna, jídelna, výdejna stravy, prádelna, kancelář a zázemí pro zaměstnance.

Ve třídách mají děti k dispozici nejrůznější stavebnice, společenské hry, didaktické hry, hračky, knížky, sportovní vybavení, materiál k výtvarným, pracovním a dalším činnostem. Pro pobyt venku využíváme rozlehlou zahradu, která je vybavená v environmentálním stylu. Mezi vybavení zahrady patří pískoviště, herní věžové sestavy se skluzavkami, balanční prvky, pružinové houpadlo, hrazdy, tabule, pocitový chodníček a záhonky pro pěstování něčeho dobrého a pěkného. Dále mají děti pro pobyt venku možnost využít i odrážedla, koloběžky a jiné sportovní vybavení.

Filosofie, záměr a cíle mateřské školy

Předškolní vzdělávání vnímáme jako základní pilíř pro další vzdělávání dítěte. Plně si uvědomujeme, že základy položené v předškolním věku dítěte ho dále ovlivňují během jeho celého života. Výchovně – vzdělávací proces v naší mateřské škole tak doplňuje rodinnou výchovu a díky své nabídce podporuje přirozený vývoj dítěte, uspokojuje jeho touhu po společenství a poznání.

Podmínky v mateřské škole nastavujeme tak, aby se dítě cítilo bezpečně jak v prostředí mateřské školy, tak i v mezilidských vztazích. Jen dítě, které se cítí bezpečně, se s chutí pouští do objevování světa a jeho souvislostí, chce si hrát, učit se, být aktivní. Veškeré učení dítěti nabízíme pro něj nejbližší formou, tedy hrou a prostřednictvím aktivního zapojení se. Klademe důraz i na osobnost učitele, aby byl pro děti průvodcem, důvěryhodnou osobou a pozitivním vzorem, od kterého se můžou učit a přijímat ho jako přirozenou autoritu.

Při výchovně-vzdělávací práci s dítětem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby, rozvíjíme jeho potenciál osobnosti, vedeme k zodpovědnosti (v rozhodování, zodpovědnost vůči sobě, vůči druhým lidem, k přírodě, k užší i širší společnosti, apod.).

Chceme také, aby děti čas strávený v mateřské škole rovnoměrně rozdělily mezi pobyt v budově mateřské školy i venkovní prostory. K tomu nám slouží rozlehlá a krásně vybavená zahrada, na které při příznivém počasí (někdy i za deště) s dětmi trávíme čas jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách.

Naším cílem je, aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo svého maxima vzhledem ke svým možnostem a věku. Aby bylo schopné přiměřené samostatnosti a orientovalo se v sociálních vztazích a ve světě.

ŠVP je po předchozí domluvě k nahlédnutí v kanceláři ředitelky mateřské školy.

Historie a umístění mateřské školy

Budova byla vystavěna v roce 1898 při příležitosti 50. výročí vlády rakouského císaře Františka Josefa I. V té době sloužila hlavně osiřelým nemajetným dětem ve věku od 6 do 14 let, příslušným do Moravské Ostravy. Sirotčinec založil a prostředky na jeho výstavbu a udržování věnoval bankovní dům Salomona Mayera von Rothschild ve Vídni. Slavnostní předání budovy se konalo 4. prosince 1898 a právě z této doby pocházejí dvě pamětní desky, které se 1. prosince 2000 znovu vrátily na své původní místo v přízemí budovy.

Další osud budovy mateřské školy na Poděbradově ulici č.19 v Moravské Ostravě je spjat s ženským dobročinným spolkem „Dobromila“. V roce 1930 byla sloučena veřejná odborná škola pro ženská povolání spolku „Dobromila“ se školou téhož zaměření ve Vítkovicích. Aktivní členky spolku v čele se starostkou Antonií Palkovskou hledaly nové pole činnosti. Našly ho ve zřízení pětiměsíční kuchařské školy a ženského domova, po němž se v roce 1931 rozhodly zakoupit a adaptovat budovu bývalého Rothschildova sirotčince v Moravské Ostravě, která byla ve vlastnictví Vítkovického horního a hutního těžířstva. Slavnostní otevření ženského domova a kuchařské školy se konalo 13. února 1932.

Ženský domov a kuchařská škola byly v budově dnešní mateřské školy na Poděbradově ulici do závěrečné fáze německé okupace, kdy docházelo k zavírání a rušení středních škol nacisty a nasazování studentů na nucené práce. Po vítězství nad německými okupanty v roce 1945 nebylo vyučování v kuchařské škole obnoveno z důvodu nedostatku učitelských sil. Spolek „Dobromila“ se proto rozhodl pronajmout školní místnosti městu Moravské Ostravě pro vzornou mateřskou školu.

Politická situace po únorových událostech roku 1948 nepřála dalšímu rozkvětu spolkového života. Od roku 1951 smělo vyvíjet činnost jen několik dobrovolných organizací, povolených ministerstvem vnitra, většina spolků vzniklých před uvedeným rokem byla rozpuštěna. Tento osud stihl i „Dobromilu“, jejíž likvidace se uskutečnila ke dni 30. června 1952.

Předání budovy na Poděbradově ulici 19 v Moravské Ostravě Jednotnému národnímu výboru v Ostravě podnítil spolek tím, že bude nadále sloužit dětem, pro něž jeho členky pracovaly víc než půl století. Toto přání se naplnilo a v průběhu dalších téměř padesáti let až do dnešní doby se zde věnovala péče výchově a vzdělání těch nejmenších.

Fotogalerie